وکیل حقوقی

وکیل حقوقی:
طرح دعوا درمحاکم دادگستری،امری تخصصی است ودارای پیچیدگیهای خاص خود می باشد.تفکیک موضوع پرونده ها دربدو امر،کمک شایانی دراخذ نتیجه مثبت پرونده خواهد داشت.چه بسا پرونده هایی مطرح شده وپس ازسالها رسیدگی به دلیل ایراد شکلی درطرح موضوع دعوی به نتیجه نرسیده است.وکیل دادگستری، باتکیه بردانش حقوقی وتسلط برقوانین والبته باکسب تجربه نزد اساتید علم حقوق،امکان انجام وکالت ازسوی شما ویاارایه مشاوره حقوقی لازم به شما رادارد.بسیار پیش آمده که دوستی هراسان ونگران باشما تماس می گیرد وازشما نشانی وتلفن وکیل متخصص درامور حقوقی را مطالبه می نماید.یا دعوایی علیه شما یا عزیزانتان مطرح می شود وبارسیدن احضاریه به درب منزل ویاابلاغ به محل کار،نگران شده وبه دنبال چاره می گردید .از اینترنت وموتور جستجوی گوگل نام ونشانی موسسه حقوقی ووکیل حقوقی را میابید وبه وی مراجعه می نمایید.آیا بامشخصات موسسه حقوقی معتبر ووکیل حقوقی معتبر آشنایی دارید؟چگونه دردام کارچاق کن ها ودلالان وموسسات حقوقی غیر مجاز ووکیل تقلبی گرفتار نشوید؟ویژگیهای وکیل حقوقی قابل اعتماد چیست؟کدام موسسه حقوقی معتبر است؟جهت یافتن پاسخ سوالات بالا وسوالات مشابه این متن را که توسط وکیل پایه یک دادگستری می باشد را تاانتها مطالعه بفرمایید،دفتر وکالت احد حسین پور،وکیل پایه یک دادگستری مرجعی جهت انجام امور حقوقی شما عزیزان می باشد.
وکیل دادگستری
لغت وکیل دارای معانی ومترادف های بسیاری می باشد ،اما دراصطلاح حقوقی ،وکیل به کسی اطلاق می شود که به نمایندگی ازشخصی به انجام کاری مبادرت می ورزد .این نمایندگی می تواند بااخذ دستمزد ویارایگان باشد ودرهرصورت فقط نماینده موکل است وحق اعمال مالکیت یا حاکمیت ،فقط ازجانب موکل دارد. وکیل دادگستری نیز به کسی اطلاق می شود که ازکانون وکلای دادگستری،پروانه وکالت اخذ نموده ونام وی درعداد وکلای دادگستری ودردفتر مخصوص کانون وکلا به ثبت رسیده باشد.هر وکیل دادگستری دارای یک شماره پروانه می باشد که بیانگررسمی بودن پروانه وکالت وی می باشد.درصورتی که شما به اصالت پروانه وکالت وکیل شک دارید می توانید ازسایت کانون وکلا استعلام گرفته ویابه دفتر کانون وکلای مربوطه مراجعه واصالت پروانه وکالت وکیل رااستعلام فرمایید.
وکیل پرونده حقوقی و پرونده کیفری
کلیه موضوعاتی که درحوزه حقوق مطرح می شوند به نوعی ضمانت ومسولیت حقوقی برای اشخاص دارند به عبارت واضح تر،تمامی اعمالی که ما انجام میدهیم می تواند برای ما تبعات ومسولیت های حقوقی به دنبال داشته باشد .اما آیا جرایم ارتکابی هم تبعات حقوقی دارد؟آیا ضرروزیان ناشی ازجرم به همراه طرح شکایت کیفری،قابل مطالبه می باشد ویاباید پرونده جداگانه ای تشکیل شود،؟ضمانت اجرای احکام حقوقی ومحکومیت های حقوقی چیست.این دست موضوعات درآیین دادرسی مدنی وآیین دادرسی کیفری مورد بحث قرارگرفته وبررسی می شود.اما تا درقانون برای رفتاری مجازات تعیین نشده باشد،رفتار موصوف،فاقد وصف کیفری است ودرصورت تضییع حقی ،فقط می توان مطالبه خسارت نمود ونمی شود شخصی راکه بدون اختیار دراثر لغزنده بودن خیابان به شما برخورد کرده وشمارا مجروح ساخته مجازات نمود بلکه فقط امکان جبران خسارت وپرداخت دیه وجود دارد که درجای خود بحث خواهدشد.بنابراین طرح دعوا وپرونده کیفری خاص است وفقط شامل مواردی می شود که درقانون برای ان مجازات تعیین شده باشد اما طرح پرونده حقوقی ودعوای حقوقی برای هرموضوعی امکان پذیر است.نقش وکیل متخصص در امور حقوقی دراینجا مشخص می شود که دربدو امر لازم است نوع دعوا راتشخیص داده وبراساس موضوع پرونده اقدام به طرح دعو نماید تا زمان وهزینه موکل هدر نرود.موضوعاتی چون (مطالبه مهریه – طلاق ازطرف زوجه – مطالبه وجه چک- اثبات مالکیت- اثبات نسب- الزام به انجام تعهد- تخلیه – قلع بنا ومستحدثات و…)ازجمله امور حقوقی می باشند
وکیل متخصص درامور حقوقی
دربین رشته های حقوقی، رشته حقوق خصوصی ،حقوق ثبت وحقوق تجارت ودانش آموختگان این رشته ها،امکان تسلط بیشتری برمسایل حقوقی دارند.درکشور ما ایران تفکیکی بین وکلای دادگستری به لحاظ تخصص صورت نپذیرفته وبه طور معمول وکلای شاغل درایران درتمامی زمینه ها مشاوره حقوقی ارایه می دهند.اما خود وکلا براساس سلیقه وتجربه کاری وگاهی باتوجه به سابقه قضایی مرتبطی که دارند،بعضا به انجام وکالت در امور تخصصی روی آورده وپرونده های خاصی رامی پذیرنداما طبق قانون وکالت ،وکلا امکان مشاوره حقوقی وقبول پرونده درهمه موضوعات حقوقی رادارند.موضوع چالش برانگیز وجود دلالان وکارچاق کن ها می باشد که درتمامی شهرها پراکنده شده وبااخذ وکالت محضری مدعی انجام امور حقوقی شما خارج ازروال وچارچوب قانونی هستند.هرگونه وکالتی که به غیر ازوکیل دادگستری داده شود برای دادگاهها قابل پذیرش نیست ووکالت رسمی محضری،تفاوتی درماهیت این امر ایحاد نمی کند،چراکه شرط وکیل حقوقی بودن،داشتن حداقل لیسانس حقوق وقبولی درآزمون ورودی کانون وکلا وبررسی صلاحیت وکیل ازسوی وزارت محترم اطلاعات می باشد .درصورت گذراندن مراحل فوق،وقبولی دراختبار پس از18 ماه کارآموزی،امکان استفاده ازنام وکیل پایه یک دادگستری،مهیا می شود.
مشخصات وکیل حقوقی
معمولا همه وکلایی که وکیل پایه یک دادگستری هستند درهمه پرونده های حقوقی،امکان قبول وکالت ازسوی خواهان یاخوانده رادارند.استثنایی که وجود دارد درباره کارآموزان وکالت ووکلای پایه دو دادگستری می باشد که امکان قبول وکالت درپرونده های بالای پانصد میلیون ریال راندارند ومجازبه قبول وکالت نیستند.اما بسته به نوع پرونده ودعوای حقوقی،بهتر است وکیلی انتخاب شود که هم تحصیلات وی درحوزه مسایل حقوق خصوصی، ثبت ویادارای سابقه کاری وتجربی درپرونده های حقوقی باشد.تهیه لوایح متقن و مستند حقوقی جهت طرح ودفاع درپرونده های حقوقی بسیار حایز اهمیت است طریقه نگارش دادخواست حقوقی واینکه چه کسانی باید طرف دعوی قرارگیرند وهمچنین تعیین صحیح موضوع خواسته وبررسی مدارک ومستندات، نیاز شما به وکیل متخصص درامورحقوقی رابیش ازپیش نمایان می سازد
مشاوره حقوقی قراردادها
مشاوره بامتخصص هر امری ،قبل ازاقدام به موضوع،درتمامی جوامع پیشرفته امروزی،مرسوم ومعمول است،چه بسا بایک مشاوره حقوقی ساده درهنگام عقد قراردادهای روزمره اعم از معامله ملک،معامله اتومبیل، وام گرفتن ونحوه تضمین وام،عقد ازدواج وسایر امور مبتلابه ،شما راازپرداخت هزینه های گزاف دادرسی ومعطل شدن درراهروهای دادگستری وصرف زمان وعمر وانرژی،بی نیاز نماید.دربعضی ازموارد،مشاهده شده است که حضور وکیل دادگستری یا مشاور حقوقی متخصص درقراردادها،طرف قرارداد راکه قصد کلاهبرداری داشته است باچالش جدی مواجه نموده تاجایی که ازادامه معامله وقرارداد منصرف شده است وبعد ها مشخص شد اصلا درملک مورد معاملعه هیچ مالکیتی نداشته است. رویت اصل اسناد مالکیت ویامدارک مورد ادعای طرف واستعلام ازچگونگی انجام معاملات قبلی نیز می تواند راهگشای شما باشد.اما به این نکته نیز توجه داشته باشید که بسیاری ازموسسات حقوقی فاقدمجوز ودانش لازم جهت ارایه مشاوره حقوقی وخدمات حقوقی می باشند واصولا وکیل دادگستری نیستند.درمراجعه به موسسات حقوقی حتما پروانه وکالت مدیران موسسه رامطالبه ورویت فرمایید.
مدارک لازم جهت طرح پرونده حقوقی
وکالتنامه وکیل دادگستری – دادخواست که باید درفرم چاپی مخصوص نوشته شود-کارت ملی –استشهادیه شهود(اگرراه اثبات شهادت شهود باشد)- دلایل ومستندات-موضوع خواسته-مشخصات خوانده-پرداخت هزینه دادرسی.دادخواست تنظیم شده،پس ازپرداخت هزینه های دادرسی،توسط ریاست دادگاه به یکی ازشعب دادگاه ارجاع می شود ودرصورت تکمیل بودن مدارک،بادستور رییس دادگاه مرجوع الیه،وقت رسیدگی تعیین وطرفین جهت شرکت درجلسه رسیدگی ازطریق ابلاغیه،دعوت می شوند.
دفتر وکالت احد حسین پور،وکیل پایه یک دادگستری ،باداشتن سابقه وکالتی،تشکیل شده ودرطی سالهای اخیر ،موفق ترین پرونده های حقوقی را باآمار رضایتمندی نود درصدی موکلین ارایه نموده است.مشاوره حقوقی باوکلای پایه یک دادگستری،قبول پرونده های حقوقی درصورتی که شانس موفقیت موکل ،توسط گروه رسیدگی کننده اولیه،بالای 80 درصد تخمین زده شود،وهمراهی باموکل تازمان صدور حکم قطعی به صورت رایگان وبدون دریافت حق مشاوره مجدد ازخدمات این وکیل می باشد