وکیل کیفری

واژه وکیل،یکی ازاسامی خدای مهربان است وازنام خدا استعاره گرفته شده استوکالت درلغت به معنی نمایندگی ونیابت است وهمچنین مترادف باکلماتی مانند وصی،ولی ویا سرپرست می باشد.اما وکیل درمعنی حقوقی به کسی گفته می شود که به نیابت ونمایندگی ازموکل،برای امری اقدام می نمایدانتخاب وکیل برای امورغیر حقوقی وغیر ازدعاوی دردادگاهها می تواند به صورت مدنی (عادی یا رسمی)باشد وبرای وکالت دردادگستری جهت طرح دعوی حقوقی یاکیفری،لازم است که ازوکیل دادگستری استفاده شود.اما ماهیت وکالت چه به صورت رسمی ویاغیر رسمی،عقدجایز است ودرهرزمان که موکل اراده نماید می تواند وکیل را ازسمت وکالت عزل نماید مگر اینکه به وجه ملزمی شرط برعدم عزل وکیل یااصطلاحا وکالت بلاعزل اعطا شود.حتما تاکنون به کسامی برخورده اید که درجستجوی وکیل دادگستری جهت مشاوره حقوقی وسپردن پرونده خود به وکیل دادگستری باشند،آیا ازویژگیهایی وکیل دادگستری اطلاعی دارید؟آیا تاکنون جهت مشاوره حقوقی قبل ازانجام معامله به وکیل دادگستری ویامشاور حقوقی مراجعه نموده اید؟دعوی کیفری ودعوای حقوقی،چه تفاوت هایی باهم دارند؟وکیل متخصص درامور کیفری کیست؟ویژگی وکیل متخصص درامور کیفری چیست؟آیا ازخود پرسیده اید که هروکیلی،امکان ورود ودخالت به هرپرونده ای رادارد یاخیر؟آیا می توان پرونده دفاع ازاتهام قتل عمد رابه وکیل دادگستری تازه کار سپرد؟نوشته پیش رو به همه این سوالات پاسخ خواهد داد وشمارابامسایل حقوقی ووکیل متخصص درامور کیفری آشنا خواهد کرد.
وکیل دادگستری
وکیل دادگستری به شخصی اطلاق می شود که براساس قوانین مرتبط،دریکی ازرشته های حقوقی دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی بوده وازطریق شرکت درآزمون ورودی کانون وکلای دادگستری وپس ازقبولی درآزمون وطی کردن مراحل کارآموزی واختبار به دریافت پروانه وکالت پایه یک دادگستری مفتخر شده ونام وی درفهرست اسامی وکلای دادگستری ثبت شده باشدوکیل دادگستری که به درجه پایه یک رسیده باشد،حق دخالت و ورود درکلیه پرونده های مطروحه دردادگاهها رادارد وازاین بابت هیچ محدودیتی وجود ندارد اما دربسیاری ازکشورهای پیشرفته، وکیل تخصصی جهت هریک ازموضوعات وپرونده ها وجود دارد واصطلاحا وکالت دردعاوی به صورت تخصصی انجام می شود تاجایی که حتی رشته هایی چون وکیل مهاجرت و وکیل مالیاتی یاوکیل درامور اداری تعریف شده است .درایران معمولا وکلا درهمه امورمشاوره حقوقی لازم رابه موکلین ارایه می نمایند ودعاوی درهم آمیخته ومختلط نیز پذیرفته می شود که باعث بروز مشکلاتی نیز شده است
دعوی کیفری ودعوی حقوقی
برای موفقیت درهر پرونده ای ،ابتدا باید بدانیم که پرونده کیفری باید تشکیل داده شود ویاحسب موضوع،پرونده دردادگاه حقوقی طرح شود.به صورت اختصار لازم است این موضوعات ازهم تفکیک شوند،چراکه درنتیجه پرونده وصرفه جویی دروقت وهزینه موثر است. هررفتاری اعم ازفعل یاترک فعل که درقانون برای آن مجازات تعیین شده باشد،جرم است ،مانند(کلاهبرداری، فروش مال غیر ،خیانت درامانت، سرقت ،قاچاق مواد مخدر،ترک انفاق ، ضرب وجرح همسر، و…) پرونده هایی که براین اساس تشکیل می شود،پرونده کیفری ونیازمند وکیل کیفری است. اما موضوعات دیگری که در دادگاه حقوقی مطرح می شود، مانندطلاق توافقی، طلاق غیابی، خلع ید،اثبات مالکیت، الزام به تنظیم سند رسمی، مطالبه وجه سفته یاچک و…) پرونده حقوقی است وباید درفرم مخصوص دادخواست باشد،پرونده حقوقی ،نیازمند وکیل حقوقی می باشد
وکیل متخصص درامور کیفری
درحقوق رشته های گوناگونی وجود دارد.یکی ازرشته های حقوقی که پس ازطی دوره کارشناسی دراکثر دانشگاههای جهان تدریس می شود،رشته حقوق جزا وجرم شناسی می باشد.فارغ التحصیلان این رشته بامبانی جرم، جرم شناسی، مسولیت مجرم وهمچنین سایر مباحث کیفری وجرم شناسی کاملا آشنا شده ومی توانند درصورتی که درحرفه وکالت دادگستری مشغول به کار شوند وکیل متخصص درامور کیفری نامیده شوندوکیل کیفری ، لازم است مطالعات زیادی در روانشناسی، شناخت شخصیت مجرم وهمچنین سایر رشته های حقوقی داشته باشد تا بتواند درباره جرم بودن ویا نبودن عملی،شرایط انتساب اتهام به مظنون وسایر موارد اظهار نظر نماید.همه این موارد نشان ازجایگاه وکیل کیفری دردعاوی کیفری دارددعاوی کیفری به دعاوی گفته می شود که برای عمل ارتکابی مجرم ،درقانون مجازات اسلامی وسایر قوانینی که بعضی از رفتارها راجرم شناخته است،مجازات تعیین کرده باشد.اما نکته قابل ذکر،تسلط وکیل کیفری در تمییز دادن موضوعات ودعاوی کیفری باسایر دعاوی می باشد که طبق مطالب پیش گفته درصورت داشتن دانش وتجربه کافی،می تواند به شما کمک کند
ویژگیهای وکیل کیفری
طبق قانون وکالت،کارآموزان وکالت ویاوکلای پایه دو دادگستری، درپذیرش پرونده های کیفری محدودیت هایی دارند وامکان قبول و اعلام وکالت درهمه پرونده های کیفری راندارند. پرونده هایی که مرجع تجدیدنظر ازاحکام صادره، دیوان عالی کشور می باشد ،فقط درصلاحیت وکیل کیفری است که دارای پروانه وکالت پایه یک دادگستری باشد ودرپرونده های حقوقی نیز ،وکیل حقوقی،درصورتی که فاقد پروانه وکالت پایه یک دادگستری باشد، دارای محدودیت هایی ازسوی قانونگذار می باشد.پس درابتدا لازم است به این موضوع توجه فرمایید که جهت انتخاب وکیل کیفری، بررسی این موضوع که وکیل منتخب شما ،صلاحیت ورود به دعوی کیفری مورد نظر شما رادارد یاخیر،ازاولویت ها می باشد.
مشاوره حقوقی قبل ازانجام معامله
توصیه ی اکید دفتر وکالت احد حسین پور ، با قریب به 10 سال سابقه وکالت درامور حقوقی ،به شما عزیزان ، مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری که تخصص کافی درامور حقوقی وکیفری دارد، می باشد. چه بسا وقتی به پزشک مراجعه می کنید بایک آزمایش ساده پی به بعضی ازامراض دربدن خود می برید که به سادگی وباهزینه های کم قابل درمان است اما اگر این بیماری ریشه دوانده ومعالجه نشده باشد،ممکن است عوارض جبران ناپذیری داشته باشد .معاملات وقراردادها هم به همین گونه هستند. همراهی وکیل کیفری یا وکیل حقوقی درانجام معاملات وانجام مشاوره حقوقی با وکیل دادگستری،می تواند راههای نفوذ کلاهبرداران درقراردادها رامسدود نماید وحتی باحضور وکیل درجلسه معامله اگر نیت بدی درسر طرف معامله باشد ،کشف شده وازانباشت پرونده ها دردادگاهها جلوگیری به عمل خواهد آمد
مدارک لازم جهت طرح پرونده کیفری
وکالتنامه وکیل دادگستری – شکایت نامه(شکواییه)-کارت ملی –استشهادیه شهود(اگرراه اثبات شهادت شهود باشد.مشخصات مشتکی عنه(درصورت مشخص بودن
شکواییه یاشکایت نامه،می تواند درهربرگی نوشته وتسلیم دادسرای محل وقوع جرم شود.درشکواییه مشخصات شاکی- مشخصات وکیل دادگستری-تاریخ ومحل وقوع جرم-موضوع جرم- میزان ضرروزیان ناشی ازجرممشخصات مشتکی عنه(شخصی که شما ازوی شکایت کرده اید)دلایل ومستندات شکایت،قید شده وبه دفتردادستان محل وقوع جرم تقدیم می شود ودرصورت نیاز به انجام تحقیقات بیشتر،دادستان به مرجع انتظامی دستور تکمیل تحقیق صادرمی نماد وپس ازآن به یکی ازشعب دادیاری یا بازپرسی ارجاع می شود تا نسبت به شکایت مطروحه ودلایل ومستندات ابرازی اظهار نظر شود
دفتر وکالت احد حسین پور با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری در سطح ایران و در سطح بین الملل آماده ی ارائه ی مشاوره حقوقی و قبول وکالت در تمامی زمینه ها می باشد. دفتر وکالت احد حسین پور وکیل پایه یک دادگستری با قریب به 10 سال سابقه وکالت می باشد و یکی از وکلای پیشرو در وکالت تخصصی در داخل و خارج از کشوراست،امکان انجام مشاوره حقوقی وکیفری،تعیین وکیل متخصص کیفری برای انجام پرونده های کیفری ،برای شما عزیزان راداردموسسه این دفتر وکالت ،بامشاوره مستقیم احد حسین پور، و وکیل پایه یک دادگستری، درصورت عدم کفایت دلایل ومستندات شما ونداشتن شانس کافی جهت پیروزی درپرونده ها،ازپذیرش پرونده کیفری خودداری نموده وراه رسیدن موکلین عزیز به حقوقشان رافقط درسایه حمایت قانون دانسته ومی داند